W swoim wyroku z dnia 18.06.2019 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie

C-591/17 Austria / Niemcy uznał planowaną opłatę drogową za pojazdy samochodowe w Niemczech za sprzeczną z prawem europejskim.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w swoim wyroku, że opłata za użytkowanie infrastruktury w połączeniu ze zwolnieniem z podatku od pojazdów samochodowych, z której czerpią korzyści (wyłącznie) właściciele pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową oraz naruszenie zasad swobodnego przepływu towaru i swobody świadczenia uług. Zwolnienie z podatku było przewidziane w wysokości mautu, który musiałby zostać uiszczony.

W dalszym uzasadnieniu sąd wyjaśnia, że możliwe zwolnienie z podatku od pojazdów samochodowych wyłącznie dla zarejestrowanych w Niemczech pojazdów w konsekwencji prowadzi do tego, że ciężar ekonomiczny za użytkowanie infrastruktury spoczywa de facto jedynie na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Poza tym Niemcy nie wykazały, w jaki sposób stwierdzona dyskryminacja mogłaby zostać uzasadniona. Kwestia propagowanej w kampanii wyborczej za użytkowanie dróg opłaty jako „myto obcokrajowca” jest – przynajmniej w obecnej wersji – zakończona.

Pozostaje odczekać, jaki wpływ będzie miało orzeczenie ETS na toczące się postępowanie w sprawie zgodności europejskiego prawa o opłatach za myto od samochodów ciężarowych, sygn. akt C-321/19, ponieważ zakwestionowane przez ETS opłaty za przejazd od osobowych pojazdów samochodowych nie mają zastosowania w opłatach drogowych za przejazd ciężarówkami oraz punkty ataku w tamtejszym postępowaniu są inne.