News

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

News

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

W wyroku sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 20.03.2024r. (sygn. akt 14 K 6556/20) wydanym w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym sposób wyliczenia stawki opłaty drogowej zastosowany przez rząd federalny na podstawie ekspertyz w sprawie kosztów infrastruktury (Wegekostengutachten) z 2014r. oraz z 2018r. został uznany za nieprawidłowy także w odniesieniu do lat 2016–2020. Sąd zasądził na rzecz powoda – przedsiębiorstwa transportowego – zwrot opłaty drogowej w zakresie części opłaty dotyczącej kosztów policji drogowej w wysokości 5,86 % za lata 2016-2018 oraz 4,44 % za okres 01.01.2019-27.12.2020. Ponadto, w treści orzeczenia sąd, w oparciu o prawo unijne, wypowiedział się również w przedmiocie odsetek ustalając je na 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej (obecnie 8,62 %) licząc od daty uiszczenia opłaty drogowej. 

To przekroczyło oczekiwania branży transportowej, która liczyła na ok. 4%. Potencjalna kwota zwrotu wynikająca z wyroku sądu administracyjnego wynosi około 1 miliarda euro i zwiększa się jeszcze poprzez odsetki unijnych. Nie wiadomo jednak, w jakiej wysokości roszczenia o zwrot kosztów zostały zabezpieczone terminowymi wnioskami.

Jak już stwierdził TSUE w swoim wyroku z dnia 28.10.2020r. (sygn. akt: C-321/19) w odniesieniu do lat 2010 i 2011 rząd federalny nie powinien był obciążać płatników myta kosztami policji drogowej także w późniejszych okresach. Jak donosi Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności (BALM) orzeczenie TSUE spowodowało zalanie urzędu wnioskami o zwrot od około 38.000 firm transportowych. Dzisiejszy wyrok może stanowić sygnał dla tych wnioskodawców.

Adwokat powoda Martin Pfnür nie kryje zadowolenia: „To etapowe zwycięstwo w sprawie o zaległy zwrot opłat dla naszych klientów na drodze do ostatecznej realizacji wyroku TSUE z dnia 28.10.2020r. także w odniesieniu do nowszych okresów”. Aczkolwiek wyrok nie jest jeszcze prawomocny, zatem dopiero okaże się, czy rząd federalny złoży środki przeciwko temu orzeczeniu. Pfnür podkreślił ponadto, że do tej pory rozpoznania dokonano jedynie w zakresie części opłaty, jaką stanowiły koszty policyjne, zaś inne składniki badane są oddzielnie. Już w styczniu 2023 XIV Izba sądu administracyjnego w Kolonii, z uwagi na potrzebę dalszego wyjaśnienia, wyłączyła odpowiednie części powództwa do odrębnego postępowania (sygn. akt: 14 K 626/23), w którym rozstrzygnięcie zapadnie odrębnie w późniejszym terminie. 

Newsy

Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

W prowadzonym przez naszą Kancelarię postępowaniu wzorcowym na rzecz grupy polskich przedsiębiorstw transportowych w sprawie o zwrot pobranej przez Republikę Federalną Niemiec z naruszeniem prawa UE opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych, w dniu 30 listopa...
więcej