News

Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020

News

Rozprawa sądowa w Kolonii o zwrot Mautu za 2016-2020

W tak zwanym faktycznym postępowaniu wzorcowym (sygn. akt: 14 K 6556/20) XIV Izba Sądu Administracyjnego w Kolonii rozpozna w dniu 28.02.2023r. sprawę o zwrot opłaty drogowej od pojazdów ciężarowych za lata 2016-2020. Przedmiotem analizy w ramach postępowania jest stawka opłaty drogowej wyliczona przez rząd federalny za te lata w oparciu o ekspertyzy o kosztach infrastruktury (Wegekostengutachten) za rok 2014 i 2018. Postępowanie w imieniu pewnej grupy przedsiębiorstw transportowych prowadzi kancelaria Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB, aczkolwiek jego wynik może mieć wydźwięk dla licznych wniosków o zwrot kosztów składanych przez innych przewoźników. Zgodnie z informacją Federalnego Urzędu ds. Logistyki i Mobilności (BALM) do organu wpłynęło około 38 000 wniosków o zwrot opłaty drogowej, również dotyczących okresów, których dotyczy rzeczywiste postępowanie modelowe.

Tę falę wniosków wywołał wyrok TSUE z 28.10.2020r. (sygn.akt: C-321/19) uzyskany już dla grupy polskich przedsiębiorstw transportowych przez kancelarię Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB. W tymże wyroku wydanym w wyniku rozpoznania zapytania prejudycjalnego, o które zwrócił się wyższy sąd administracyjny w Münster (OVG Münster, sygn.akt: 9 A 118/16), TSUE orzekł, że koszty policji drogowej zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury nie powinny były zostać uwzględnione przy obliczaniu stawki opłaty drogowej za lata 2010 i 2011, w związku z czym przewoźnikom, których to dotyczy, wolno było dochodzić od rządu federalnego roszczeń o zwrot tych kosztów. 

Wyrokiem apelacyjnym wyższego sądu administracyjnego [OVG] w Münster z dnia 30.11.2021 r. zakres zwrotu za lata 2010 i 2011 został co więcej rozszerzony o część opłaty pobieraną z tytułu kapitalizacji nieruchomości w wys. 5,61%, która dodatkowo powiększy kwotę zwrotu z tytułu kosztów policji (3,68%). Ponieważ sąd w Münster na podstawie prawa unijnego orzekł również w sprawie odsetek od kwot zwrotu na poziomie 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, całkowite roszczenie o zwrot w przypadku tych przewoźników wyniosło z uwagi na długi okres naliczania odsetek ok. 13% uiszczonej opłaty drogowej. W międzyczasie rząd federalny wypłacił już większość kwot przypadających do zwrotu za lata 2010 i 2011. 

Newsy

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

W wyroku sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 28.02.2023r. (sygn. akt 14 K 6556/20) wydanym w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym sposób wyliczenia stawki opłaty drogowej zastosowany przez rząd federalny na podstawie ekspertyz w sprawie kosztów infrastruktur...
więcej
Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

W prowadzonym przez naszą Kancelarię postępowaniu wzorcowym na rzecz grupy polskich przedsiębiorstw transportowych w sprawie o zwrot pobranej przez Republikę Federalną Niemiec z naruszeniem prawa UE opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych, w dniu 30 listopa...
więcej