Prawo handlowe i prawo spółek

Spółki handlowe mają decydujący wpływ na życie gospodarcze w Niemczech. W większości sytuacji założenie spółki okazuje się być zabiegiem celowym, by nie rzec koniecznym do zaistnienia na rynku oraz sposobem na wykorzystanie potencjału osobowego i finansowego wielu jednostek do osiągnięcia wspólnego celu.

Prawo handlowe i prawo spółek

Spółki handlowe mają decydujący wpływ na życie gospodarcze w Niemczech. W większości sytuacji założenie spółki okazuje się być zabiegiem celowym, by nie rzec koniecznym do zaistnienia na rynku oraz sposobem na wykorzystanie potencjału osobowego i finansowego wielu jednostek do osiągnięcia wspólnego celu.

Prawnik z zakresu prawa w spółkach

Służymy radą już na etapie poprzedzającym założenie spółki, pomagając w wyborze formy działalności najlepiej dostosowanej do Państwa zamierzeń. Nasze ekspertyzy i wieloletnie doświadczenie okażą się niezawodne zarówno w procesie przygotowania umowy spółki mającej daleko idące skutki dla niej samej a przede wszystkim dla interesów i zobowiązań jej udziałowców, jak też na dalszych etapach budowania egzystencji przedsięwzięcia. Po jej założeniu oferujemy Państwu bieżące doradztwo i wsparcie spółki od strony prawnej, przykładowo przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników i redagowaniu podejmowanych uchwał. Możecie na nas polegać także w sytuacji, gdy napięcia spowodowane rozbieżnością interesów udziałowców doprowadzą do sporu na poziomie wspólników. Zarządzanie sporem na szczeblu udziałowców wymaga nie tylko znajomości prawa ale i odpowiedniej strategii oraz asertywności, a że rozdźwięk między wspólnikami może skutkować szeregiem różnorodnych procedur i procesów, prowadzenie sporu wymaga uwzględnienia rozmaitych punktów widzenia i perspektyw.

Zakres usług

Wspieramy naszych Mandantów, w szczególności w:

  • procesie ustalania celów strategicznych i strategii działania,
  • realizacji prawa do informacji i indywidualnej kontroli,
  • przypadku przymusowej utraty statusu wspólnika, w szczególności na skutek przymusowego umorzenia udziałów w spółce lub wyłączenia wspólnika,
  • taktycznym planowaniu i przeprowadzeniu zgromadzenia wspólników,
  • sporach dotyczących zarządu, w szczególności odnośnie odwołania i wypowiedzenia wobec członka zarządu,
  • wytaczaniu powództw o uchylenie i stwierdzenie nieważności oraz powództw o ustalenie istnienia uchwał,
  • egzekwowaniu roszczeń o zapłatę (roszczenia o odprawę /odszkodowanie),
  • oraz w zakresie realizacji środków tymczasowych.

Wsparcie prawne członków zarządu

Innym głównym obszarem działalności naszej Kancelarii na gruncie prawa spółek jest doradztwo na rzecz członków zarządu.

Służymy radą w szczególności w zakresie ich zadań i obowiązków, zatrudniania, odwoływania, składania wypowiedzeń oraz odpowiedzialności. Członkowie zarządu muszą nieustannie dysponować pełną wiedzą na temat obowiązków ciążących na nich z mocy prawa. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na ich możliwą odpowiedzialność osobistą zarówno wobec samej spółki i wspólników (w stosunku wewnętrznym) jak i wobec osób trzecich (w stosunku zewnętrznym). W tym kontekście należy uwzględnić także osobistą odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe i nieodprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. W praktyce ogromne znaczenie ma także kwestia odpowiedzialności jego członków w sytuacjach kryzysowych i na wypadek upadłości spółki.

Doradztwo w zakresie przekształcania spółek

Kryzys spółki jest okolicznością, w której członkowie zarządu jak najszybciej powinni zabezpieczyć się na wypadek takiego ryzyka, zasięgając porady w zakresie prawnej oceny ewentualnego spełnienia przez spółkę przesłanek ogłoszenia upadłości. Kompetentne doradztwo może zminimalizować ryzyko zbyt późnego złożenia wniosku o upadłość a tym samym związanej z tym odpowiedzialności cywilnej i karnej. Naszą ofertę doradztwa w zakresie prawa spółek dopełnia nadto wsparcie w zakresie likwidacji spółek, przedsiębiorstw, ich zakupu i sprzedaży oraz przekształcenia (np. połączenia, podziału czy zmiany formy spółki).

Kontakt

Arthur Winczura

Inne dziedziny prawa:

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo pracy

Prawo transportowe

Prawo nieruchomości