News

Czy w dniu 20.03.2024 zapadnie wyrok w sprawie o zwrot Mautu (2016-2020)?

News

Czy w dniu 20.03.2024 zapadnie wyrok w sprawie o zwrot Mautu (2016-2020)?

Dwudziestego marca oczy całej branży transportowej skierują się Kolonię. Przed 14. Izbą tamtejszego Sądu Administracyjnego odbędzie się kolejna rozprawa w faktycznym  postępowaniu wzorcowym prowadzonym przez kancelarię Pfnür Rechtsanwälte PartGmbB w imieniu powoda o zwrot nadpłaty opłaty drogowej od pojazdów ciężarowych pobranej przez rząd federalny za lata 2016-2020 (sygn. akt 14 K 6556/20).

Przedmiotem skrupulatnych analiz prowadzonych przez Sąd Administracyjnych w postępowaniu, które toczy się już od roku 2020, jest kwestia możliwości wliczania w stawkę opłat drogowych od samochodów ciężarowych kosztów policji drogowej oraz wysokość zwrotu, który przysługiwałby z tego tytułu.

Należy się spodziewać, że w sprawie zapadnie wreszcie wyrok tak długo wyczekiwany przez firmy transportowe wywołując efekt pilotażowy dla wszystkich wnioskodawców, których liczba sięga obecnie niemal 38.000, a także dla wielu innych postępowań zawisłych się przed Sądem Administracyjnym w tej samej sprawie.

Już w 2020r. w postępowaniu prejudycjalnym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejski  (C-321/19) uznał, że uwzględnienie kosztów policji drogowej w stawce opłaty drogowej od samochodów ciężarowych jest niezgodne z europejską dyrektywą w sprawie kosztów infrastruktury za poprzednie okresy (2009-2014), zgodnie z czym Wyższy Sąd Administracyjny w Münster wyrokiem z dnia 30.11.2021r. przyznał przewoźnikom m.in. zwrot opłat w wysokości dotyczącej kosztów policji.

Rząd federalny reprezentowany przez Ministerstwo Transportu sprzeciwia się możliwości zastosowania ww. wyroków do lat 2016–2020. Powołuje się przy tym na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, twierdząc, że stanowiska Komisji Europejskiej, mimo uwzględniania dotąd kosztów policji, nie zawierały dotychczas zastrzeżeń odnośnie niemieckiego systemu opłat drogowych za te okresy. Dodatkowo, jak podnosi Ministerstwo, w międzyczasie doszło do zmiany dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury, która dała państwom członkowskim UE większą swobodę w ustalaniu stawki opłaty drogowej.

Zdaniem, adwokata Martina Pfnüra, pełnomocnika powoda, zmiana dyrektywy nie wpływa jednak istotnie na kwestię możliwości uwzględniania kosztów policji w stawce opłaty drogowej. Nie przekonuje też podnoszony przez Ministerstwo argument ochrony uzasadnionych oczekiwań, gdyż Komisja Europejska przeprowadziła jedynie szczątkową wstępną analizę zmian w niemieckim systemie poboru opłat drogowych, a stanowiska tego rodzaju w oczywisty sposób nie zwalniają państw członkowskich UE z zapewnienia zgodnego z prawem wdrożenia dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury w procedurze ustalania stawki tej opłaty. Poza tym, należy zauważyć, że porównywalne opinie Komisji Europejskiej nie powstrzymały dotychczas TSUE od wydania wyroku w sprawie zwrotu kosztów policji za poprzednie okresy, ani od orzeczenia o zakazie wprowadzenia opłaty dla pojazdów osobowych.

Źródła branżowe podają, że przewoźnicy liczą na zwrot na poziomie co najmniej 4%. Orzeczenie uznające żądanie z pozwu byłoby promykiem nadziei dla branży transportowej borykającej się w ostatnim czasie z dotkliwym spadkiem zleceń, wzrostem kosztów i obciążeń administracyjnych.

Newsy

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

Wyrok w sprawie zwrot Mautu za 2016-2020

W wyroku sądu administracyjnego w Kolonii z dnia 28.02.2023r. (sygn. akt 14 K 6556/20) wydanym w tzw. faktycznym postępowaniu wzorcowym sposób wyliczenia stawki opłaty drogowej zastosowany przez rząd federalny na podstawie ekspertyz w sprawie kosztów infrastruktur...
więcej
Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

Wyrok OVG Münster z 30. 11. 2021

W prowadzonym przez naszą Kancelarię postępowaniu wzorcowym na rzecz grupy polskich przedsiębiorstw transportowych w sprawie o zwrot pobranej przez Republikę Federalną Niemiec z naruszeniem prawa UE opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych, w dniu 30 listopa...
więcej