Prowadzone przez naszą kancelarię postępowanie wzorcowe w sprawie zwrotu mautu za lata 2010- 2011 Wyższy Sąd Administracyjny w Münster (OVG Münster) skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Odpowiednia nota prasowa sądu brzmi:

Wyższy Sąd Administracyjny skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zapytania w sprawie kalkulacji opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych

28 marca 2019

Powodowie prowadzący przedsiębiorstwo spedycyjne z siedzibą w Polsce żądają zwrotu opłaty drogowej za użytkowanie autostrad opłaconej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 18 lipca 2011r. W swoim pozwie podnoszą, iż stawki, które od lipca 2011 reguluje bezpośrednio niemiecka ustawa o pobieraniu opłaty za korzystanie z federalnych dróg głównych, są nieprawidłowe, a to z uwagi na naruszenie wytycznych zawartych w prawie unijnym w Dyrektywie w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (dyrektywa 1999/62/WE w brzmieniu zmieniającej ją dyrektywy 2006/38/WE). Powodowie występują nadto przeciwko stawkom opłaty podwyższonym w 2009r. wskutek zmiany rozporządzenia o wysokości stawek opłaty drogowej a obowiązującym – zgodnie z zarządzeniem ustawodawcy – z mocą wstecz po pojawieniu się wątpliwości co do skuteczności rozporządzeń o podwyższeniu opłaty drogowej po wyroku Izby Sądu z dnia 25 października 2012 (9 A 2054/07; patrz w związku z tym notatki prasowe Wyższego Sądu Administracyjnego NRW z dnia 26 października 2012 i 7 sierpnia 2013). Sąd Administracyjny w Kolonii oddalił powództwo, natomiast Wyższy Sąd Administracyjny dopuścił apelację powodów.

Dwa postępowania (modelowe) wspierane uprzednio przez Niemieckie Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.), w których również zakwestionowano zgodność uregulowań prawnych w zakresie opłaty drogowej z prawem unijnym, zakończyły się w 2018r. w postępowaniu pozasądowym.

Niniejsze postępowanie stanowi postępowanie modelowe dla wielu kolejnych powództw o zwrot opłaty, które będą wytaczane przez polskich spedytorów. Może okazać się także znaczące dla stosowanych kryteriów, według których obecnie pobierana jest bądź – w przyszłości – będzie pobierana opłata.

Ustawowa procedura ustalania opłaty autostradowej w Niemczech miarodajna dla ww. okresu opiera się, po niewielkich modyfikacjach, na „Aktualizacji wyliczeń kosztów użytkowania infrastruktury głównych dróg federalnych w Niemczech” z dnia 30 listopada 2007 (Operat dot. kosztów użytkowania infrastruktury 2007) sporządzonej na zlecenie niemieckiego federalnego ministerstwa komunikacji dla okresu kalkulacyjnego 2007r. – 2012r. Operat ten stanowi aktualizację innego operatu, tj.„Kalkulacji kosztów użytkowania infrastruktury federalnej sieci dróg głównych“ z marca 2002 (Operat dot. kosztów użytkowania infrastruktury 2002), wykonanego dla okresu kalkulacyjnego 2003 – 2010. Zaktualizowany operat posłużył za podstawę dla podwyższenia stawki opłaty drogowej w roku 2009. Sporządzony później dla okresu od 2014r. rachunek kosztów użytkowania infrastruktury (Operat dot. kosztów użytkowania infrastruktury 2014) doprowadził natomiast, częściowo z uwagi na zmianę ramowych warunków ekonomicznych, a częściowo z powodu zmiany sposobu ustalania kosztów, do obniżenia stawek opłaty drogowej.

Zgodnie z oceną dziewiątej Izby Sądu, po rozprawie ustnej w dniach 27 i 28 marca 2019, na której uzupełniająco słuchano biegłych powołanych przez federalne ministerstwo komunikacji, istnieją przynajmniej zastrzeżenia co do zgodności stawek opłaty drogowej stanowiącej przedmiot sporu z wytycznymi prawa unijnego. Zgodnie z tym ostatnim, podstawą opłat drogowych są wyłącznie obciążenia ze strony kosztów infrastrukturalnych. Zastrzeżenia Izby dotyczą wysokości kosztów Policji oraz ustalenia kosztów nieruchomości gruntowych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w postępowaniu prejudycjalnym w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ma wyjaśnić: czy na ewentualne naruszenie Dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury, która była kierowana do krajów członkowskich i miała zostać przez te kraje wdrożona do 10 czerwca 2008r., mogą powoływać się poszczególne osoby, czy do kalkulacji mogą być przyjmowane koszty policji drogowej oraz czy w przypadku błędów obliczeniowych mających wpływ na wysokość ustalonych stawek opłaty drogowej, podobnie jak założono w krajowym orzecznictwie dotyczącym opłat, istnieje próg tolerancji błędu, poniżej którego błędy w kalkulacji uważa się za nieistotne.

Sygnatura akt: 9 A 118/16 (I instancja: Sąd Administracyjny w Kolonii 14 K 7974/13)

Źródło: http://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/12_190328/index.php