Niemal każde zlecenie transportowe wiąże się z przewozem towaru na paletach. Jak życzy sobie większość nadawców, przewoźnik, zarówno w miejscu załadunku jak i rozładunku, ma wymienić daną ilość palet z towarem na puste.

Dlatego też strony zlecenia przewozowego ustalają w najróżniejszy sposób, jak owa wymiana palet ma wyglądać. Sposób jej uregulowania zależy również od kwestii, czy chodzi tylko o pojedyncze zlecenie czy też raczej o stałą relacje handlową, w ramach której nierzadko prowadzone jest konto paletowe bądź dokonuje się innych regulacji celem uzgodnienia stanu wymienianych palet.

W praktyce wymiana palet, pod wieloma względami, jest problemem złożonym, bo też poszczególne miejsca załadunku i wyładunku tylko z rzadka są zakładami danego zleceniodawcy. Co więcej, najczęściej należą one do podmiotów trzecich, które nie są stroną udzielonego zlecenia przewozowego i same prawie nigdy nie są prawnie zobowiązane do dokonania wymiany palet z przewoźnikiem. W związku z tym często dochodzi do sytuacji, że, w szczególności, w miejscu wyładunku nie ma dostatecznej liczby palet na wymianę. Zatem, by je wymienić, przewoźnik musiałby powrócić tam w późniejszym czasie, by dobrać brakujące palety, gdy już zgromadzi się ich dostateczna ilość. Jednakże kwestia, czy i kiedy dane miejsce wyładunku – określane przecież nie przez przewoźnika a przez zleceniodawcę – będzie dysponowało odpowiednią liczbą palet, pozostaje poza wszelkim wpływem firmy przewozowej. Nawet, gdyby miejsce wyładunku w późniejszym czasie znów miało dysponować dostateczną liczbą palet, przewoźnik poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty, nie mówiąc już o tym, że jego dysponent, choć nie mógł przewidzieć takiej sytuacji, mimo wszystko będzie musiał zaplanować logistycznie dodatkowe przejazdy.

Mimo to, większość zleceń przewozowych przewiduje uregulowania na wypadek niedokonania wymiany palet, a mianowicie zapłatę pewnej kwoty, przykładowo 15,00 €, na rzecz zleceniodawcy.

Spora część często stosowanych w praktyce klauzul nie ostaje się po większości weryfikacji dokonywanych przez niemieckie sądy. Spełnienie warunków ustalonych orzecznictwem wymaga działania ze szczególną starannością. Konstruując klauzulę w sprawie palet należy, w szczególności, uregulować także sytuację braku możliwości wymiany w miejscu wyładunku zaistniałą bez winy przewoźnika. Najczęściej stosowane w tym zakresie klauzule mówiące o ryczałcie odszkodowania bądź karze umownej są problematyczne już z tego względu, że w większości przypadków nie dochodzi do zawinionego naruszenia umowy przez podmiot wykonujący przewóz, jeżeli w miejscu wyładunku nie ma wystarczającej liczby palet na wymianę. Co więcej, powyższy układ wymaga uregulowania także w sposób stosowny dla przewoźnika.

Klauzule dotyczące wymiany palet niespełniające wymogów sądowych są nieskuteczne. W przypadku ich nieskuteczności nie można żądać od przewoźnika rekompensaty za niedokonaną wymianę palet.

Niedawnym orzeczeniem w sprawie o sygn. akt: 5 O 18/17, za potwierdzeniem wcześniejszego orzecznictwa, sąd krajowy w Heidelbergu uznał za nieskuteczne takowe konkretne regulacje poczynione przez strony odnośnie wymiany palet, skutkiem których, przewoźnik nie miał możliwości dochodzenia swoich należności w wysokości ponad 20.000,00 €, zaliczonych mu przez zleceniodawcę do faktury z tytułu niewymienionych palet. W tym konkretnym przypadku zleceniodawca dokonał potrącenia w powyższej wysokości z należnościami przewoźnika za usługi transportowe, a wyrokiem sądu przyznano przewoźnikowi opłatę przewozową, którą ten, w przeciwnym razie by utracił.

Zgodnie z powyższym, każdy przewoźnik, wobec którego zleceniodawca dochodzi roszczeń w związku z niedokonaną wymianą palet, winien sprawdzić, czy zawarta w tym zakresie klauzula w ogóle jest skuteczna. Niemieckie orzecznictwo dotyczy wszystkich umów, jakkolwiek jednak tylko tych, do których ma zastosowanie prawo niemieckie. Przy tym obejmuje więc nie tylko kabotaż wykonywany w Niemczech, ale i transporty CMR, o ile prócz konwencji CMR ma do nich zastosowanie prawo niemieckie. Pozwalają to określić porozumienia umowne oraz ogólne zasady wykładni, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Należy jednak pamiętać, że nie każda klauzula paletowa jest nieskuteczna, a kwestia jej skuteczności wymaga starannej prawnej analizy.

Nawet w przypadkach faktycznej skuteczności klauzuli paletowej przewoźnik ma jeszcze jedną możliwość obrony i zaskarżenia wysokości kwoty, której zleceniodawca dochodzi od niego z tytułu niewymienionych palet. Najczęściej żądanie zleceniodawcy znacząco przewyższa wartość rynkową palet spedycyjnych. I tak, przykładowo, kwota 15,00 € za paletę żądana w charakterze kwoty rynkowej – przynajmniej w Niemczech – jest nie do uzyskania. W przypadku odpowiednio dużej liczby palet już samo podniesienie powyższego zarzut powinno spowodować duże oszczędności.